Alla barn har rättigheter!

Enligt barnkonventionen är alla barn egna individer med egna rättigheter. Det betyder att du som är under 18 år har särskilda rättigheter som gäller i skolan, hemma och på fritiden – ja, faktiskt överallt. Det är samhället och de vuxna omkring dig som ska se till att dina rättigheter respekteras.

Oavsett situation finns det fyra grundregler – barnkonventionens fyra huvudprinciper – som alltid gäller:

Artikel 2: Alla barn och unga har samma rättigheter och lika värde.

Det betyder att reglerna gäller för alla barn och att alla barn är lika mycket värda. Inget barn får utsättas för diskriminering.

Artikel 3: Barnets bästa ska vägas in i alla beslut som rör barn och unga.

Det betyder att när någon bestämmer om sånt som gäller barn så ska de alltid tänka på och väga in vad som är bäst för barnet.

Artikel 6: Alla barn och unga har rätt till liv och utveckling.

Det betyder att alla barn har rätt att leva och rätt till en bra barndom, så att de kan må bra och utvecklas.

Artikel 12: Alla barn och unga har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Det betyder att barn har rätt att säga vad de tycker i alla frågor som rör dem. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till barns åsikter.

#nonormal

Vad gör jag om mina rättigheter kränks?

Klicka på bubblorna för mer om information om vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om dina rättigheter inte respekteras.