I sjukvården och hos socialtjänsten


Sjukvården (bland annat vårdcentraler, sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningen) och socialtjänsten är platser dit du ska kunna vända dig när du behöver vård eller hjälp och stöd. Du har rätt till information om vården du får, rätt att uttrycka din åsikt och rätt att vara delaktig i beslut som fattas i vården eller socialtjänsten gällande dig.

Rätt till vård


Du har rätt till liv, utveckling och bästa möjliga hälsa. Du har rätt till bra vård och ett bra bemötande. Du har också rätt att få vård och behandling som så långt det är möjligt är anpassad efter ditt bästa och dina behov.

Rätt till information och delaktighet


Du har rätt att få information både om dig själv (om du till exempel är sjuk så har du rätt att veta vilken sjukdom det är) och om vården du får (till exempel vilken medicin och behandling du ska få och varför). Informationen ska vara anpassad så att du kan förstå den. Du har också rätt att vara med och bestämma över vissa delar av vården. Hur mycket du får bestämma beror på din ålder och dina personliga förutsättningar. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vården på 1177 Vårdguiden

Rätt till samhällets hjälp


Dina föräldrar har huvudansvaret för att ta hand om dig och se till att du utvecklas och mår bra. Du har rätt att få hjälp från samhället om dina föräldrar inte kan ta bra hand om dig. Det är socialtjänsten (soc) i din kommun som ansvarar för hjälpen. Du har rätt till ett bra bemötande när du kommer i kontakt med socialtjänsten, och ditt bästa ska vägas in i alla beslut som socialtjänsten tar. Läs mer om dina rättigheter och vad socialtjänsten gör på Koll på soc.

Rätt att slippa diskriminering


Du har rätt att slippa diskriminering när du kontaktar eller besöker sjukvård och socialtjänst. Diskriminering är när man blir sämre behandlad på grund av ens kön, könsidentitet (om man är trans eller icke-binär), etnicitet (till exempel ens hudfärg eller ursprung), religion, sexuella läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Diskriminering kan också vara att man blir utsatt för sexuella trakasserier. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå så kan de berätta mer.

Var kan jag få hjälp och stöd?


Om du känner dig illa behandlad eller att dina rättigheter inte tillgodosetts när du kontaktat eller besökt vården eller socialtjänsten är det viktigt att du berättar det.

Prata med en vuxen du litar på! Har du en vuxen i din närhet som du litar på kan det vara bra att prata med den om vad som hänt – det kan vara en förälder, lärare, släkting eller tränare. Du kan också vända dig till en skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog om du mår dåligt och behöver prata. De är vana att prata med barn och unga i olika situationer.

Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO eller en antidiskrimineringsbyrå. Om du har utsatts för diskriminering, sexuella trakasserier eller trakasserier som har koppling till kön, etnicitet (till exempel din hudfärg eller ursprung), religion, sexuell läggning, könsidentitet (till exempel att vara trans eller icke-binär), funktionsnedsättning eller ålder på kan du anmäla det till DO, eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå för gratis råd och stöd.

Anmäl brister till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO är en myndighet som ser till att både sjukvården och socialtjänsten följer de lagar som finns. För att anmäla brister i sjukvården till IVO måste du först kontakta mottagningen eller den verksamhet där du fick vård, antingen själv eller med hjälp av Patientnämnden (se tips längre ner i listan!). Du kan lära dig mer om dina rättigheter och vad IVO gör på deras sida för barn och unga eller genom att ringa IVO:s barn- och ungdomslinje på 020-120 06 06.

Få hjälp att anmäla hos Patientnämnden. Om du varit med om något i vården som du inte är nöjd med, och det känns svårt att anmäla direkt till mottagningen eller verksamheten där det hände, kan du be om hjälp från Patientnämnden. Patientnämnden finns i varje region och ska hjälpa patienter att framföra klagomål på vården. Du hittar kontaktuppgifter till Patientnämnden på din regions hemsida eller genom att söka via 1177 Vårdguiden.

Anmäl brister till mottagningen eller verksamheten där du fick vård. Om du varit med om något i sjukvården som du inte är nöjd med ska du först kontakta mottagningen där det hände. De är skyldiga att lyssna på vad du tycker. De måste svara på dina klagomål och förklara vad som hänt. Om det behövs måste de också agera för att samma sak inte ska hända igen. Du kan börja med att kontakta den vårdpersonal som behandlade dig eller chefen för enheten. Du kanske kan ta hjälp av en förälder eller annan vuxen du litar på om det känns svårt att göra det själv?

Anmäl brott till polisen. I vissa fall är brister i sjukvården eller hos socialtjänsten så allvarliga att de är brottsliga. Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du polisanmäler det. Du gör en polisanmälan genom att ringa polisen på 114 14. Du kan också läsa mer om vad som är brottsligt och vad som händer vid en polisanmälan på jagvillveta.se