I skolan


Du har rätt att gå i skolan, få det stöd du behöver och kunna känna dig trygg och respekterad där. Du har också rätt att vara med och påverka och få uttrycka din åsikt.

Rätt till utbildning och rätt till stöd


Du har rätt att gå i skolan. Utbildningen ska vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Skolan ska ge dig den ledning och stimulans som behövs för att du ska lära dig och utvecklas så långt som möjligt utifrån de förutsättningar du har. Om du har svårt att klara skolan har du rätt till anpassningar och stöd. Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassning i undervisningen eller i skolmiljön på grund av den ska du få det.

Rätt att slippa diskriminering, kränkningar och mobbing


Du har rätt att skyddas mot alla former av övergrepp i skolan, till exempel kränkande behandling och mobbning. Du har också rätt att slippa diskriminering. Diskriminering är när man blir sämre behandlad på grund av ens kön, könsidentitet (om man är trans eller icke-binär), etnicitet (till exempel ens hudfärg eller ursprung), religion, sexuella läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Diskriminering kan också vara att man blir utsatt för sexuella trakasserier eller att man inte får tillräckligt stöd i skolan om man har en funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå så kan de berätta mer.

Rätt till delaktighet och rätt att påverka


Du som elev har rätt att vara med och bestämma i frågor som rör din utbildning. Det betyder till exempel att du ska få vara med och planera och utvärdera den dagliga undervisningen. Skolan ska se till att eleverna får information om frågor som rör dem och att det finns tid och plats för eleverna att träffas och diskutera skolfrågor som påverkar dem, till exempel tillsammans med läraren i ett klassråd, eller i ett elevråd.

Rätt till yttrandefrihet, samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet


Du har rätt att säga vad du tycker i alla frågor som rör dig. Du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar. Du har också rätt att tänka och känna vad du vill utan att någon annan får bestämma över dina tankar. Du har rätt att tillhöra vilken religion du vill, eller ingen religion alls. Om du tillhör en religion har du rätt att uttrycka det, till exempel genom din klädsel.

Rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet


Du har rätt att vara med och bilda vilka föreningar du vill – till exempel ett elevråd – så länge det föreningen arbetar för är lagligt. Du har också rätt att vara medlem i föreningar och välja att gå ur föreningar, och du har rätt att delta i möten så länge de är fredliga.

Rätt till ditt språk och din kultur


Om du har ditt ursprung i ett annat land eller tillhör en nationell minoritet (du tillhör en nationell minoritet om du är antingen same, sverigefinne, tornedaling, rom eller jude) har du rätt att utöva din familjs kultur och religion. Du har också rätt att få hemspråksundervisning, om du vill.

Var kan jag få hjälp och stöd?


Om du har det jobbigt i skolan eller känner att dina rättigheter inte respekteras är det viktigt att du berättar det.

Prata med en vuxen i skolan! De vuxna i skolan är skyldiga att lyssna och bry sig om dig. Prata med någon du litar på, till exempel din lärare. Du kan också vända dig till en skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog om du har det jobbigt. Om det finns brister i skolan, till exempel att undervisningen är dålig eller att du inte får det stöd du behöver ska du säga det till en lärare, och om det inte hjälper ska du prata med rektorn. Du kanske kan ta hjälp av en förälder eller annan vuxen du litar på om det känns svårt att göra det själv? Om ni är flera elever som upplever samma sak kanske ni kan gå till läraren eller rektorn tillsammans?

Anmäl dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. Om du tycker att arbetsmiljön på skolan är dålig, till exempel om det finns risk att elever skadar sig i skolans lokaler, ska du prata med rektorn. Om det inte hjälper kan du anmäla till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en myndighet som ska se till att skolor och arbetsplatser följer arbetsmiljölagen.

Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO eller en antidiskrimineringsbyrå. Om du har utsatts för diskriminering, sexuella trakasserier eller trakasserier som har koppling till kön, etnicitet (till exempel din hudfärg eller ursprung), religion, sexuell läggning, könsidentitet (till exempel att vara trans eller icke-binär), funktionsnedsättning eller ålder i skolan så måste skolan agera för att det ska upphöra. Du kan anmäla diskriminering till DO, eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå för gratis råd och stöd.

Anmäl kränkningar och mobbning till Barn- och elevombudet, BEO.Blir du utsatt för kränkningar eller mobbning måste skolan agera för att få det att upphöra. Gör skolan inget, eller agerar skolan för långsamt kan du anmäla detta till BEO, som utreder om skolan gjort det de ska. De kan också företräda enskilda elever och barn i domstol.

Ta hjälp av elevrådet eller en elevorganisation för att påverka! På många skolor finns elevråd som för elevernas talan på skolan och arbetar för deras krav. Du kan vända dig till elevrådet och få hjälp om det finns något du skulle vilja förändra på skolan. Finns det inget elevråd på din skola kan du starta ett. I Sverige finns särskilda elevorganisationer som hjälper och stöttar elevråd runtom i landet och arbetar för elevers rättigheter: Sveriges Elevråd (för högstadieelever), Sveriges Elevkårer (för gymnasieelever) och Elevernas riksförbund (för högstadie- och gymnasieelever).

Anmäl brister till Skolinspektionen. Om det finns brister i skolan, till exempel att undervisningen är dålig eller att du inte får det stöd du behöver, och det inte hjälper att prata med lärare och rektor kan du anmäla bristerna till Skolinspektionen. Skolinspektionen undersöker och utreder att skolan följer de lagar som finns.

Vill du prata anonymt med någon om hur du har det i skolan?

Du kan ringa, mejla eller chatta med vuxna på BRIS, telefonnummer 116 111.

 

Du kan chatta med unga på Jourhavande kompis

 

Du kan chatta med unga och vuxna på Killar.se

 

Du kan ringa och chatta med unga och vuxna på tjejjourerna ROKS och Unizon

 

För dig som är döv eller hörselskadad och vill få stöd eller ställa frågor på svenska, skriven svenska eller teckenspråk finns Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk, BOUJT

 

Om du mår psykiskt dåligt kan du få stöd hos Tilia