Viktiga ord och förkortningarUndrar du vad ett visst ord betyder? Här samlar vi några av de viktiga ord och förkortningar som vi använder på sidan och förklarar vad de betyder.

Barn

Ett barn är en person som är under 18 år gammal.

Barnombudsmannen, BO

Barnombudsmannen eller BO är en myndighet som har som uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter kallas ofta barnkonventionen. Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla handlar om vilka rättigheter barn har. I Sverige är barnkonventionen lag. Det betyder att alla måste följa barnkonventionen och se till att barns rättigheter respekteras.

BEO

BEO är en förkortning för Barn- och Elevombudet. BEO är en del av myndigheten Skolinspektionen, som ska se till att skolan följer de lagar och regler som finns. BEO utreder anmälningar om kränkningar i skolan och kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar eller mobbing. En annan viktig uppgift som BEO har är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

BRIS

BRIS är en förkortning för Barnets Rätt I Samhället. BRIS är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter. Behöver du någon att prata med kan du chatta, mejla eller ringa BRIS på 116 111.


Brott

Ett brott är en handling som är förbjuden enligt lagen och som kan leda till ett straff. Det är till exempel ett brott att hota eller slå någon. Det är också ett brott att stjäla. Ett straff kan till exempel vara att betala böter eller att sitta i fängelse. Alla som är över 15 år och som begår ett brott riskerar att bli straffade. Vilket straff man får beror bland annat på hur gammal man är och hur allvarligt brottet man begått är.

 

Har du blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du polisanmäler det. Du gör en polisanmälan genom att ringa polisen på 114 14. Du kan läsa mer om vad som är brottsligt och vad som händer vid en polisanmälan på jagvillveta.se. Du kan också få stöd från Brottsofferjouren.


Diskriminering

Diskriminering är när man blir sämre behandlad än någon annan på grund av till exempel kön, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Alla barn och unga ska ha samma rättigheter och lika värde. Det betyder att det är förbjudet att diskriminera barn och unga. 

Etnicitet

Etnicitet, eller etnisk tillhörighet, handlar om en persons kulturella och geografiska ursprung eller tillhörighet, t.ex. var i världen man är född, var man har sina rötter och vilken kultur man tillhör. Ens etnicitet kan hänga ihop med vilken hudfärg man har och vad man talar för språk. Det är förbjudet att diskriminera personer på grund av deras etnicitet, därför är det förbjudet att diskriminera personer på grund av exempelvis deras hudfärg eller för att de tillhör en viss etnisk grupp.


Funktionsned-sättning

Funktionsnedsättning innebär att man har en sämre eller nedsatt funktionsförmåga, jämfört med andra personer. Ibland är funktionsnedsättningen medfödd, och ibland uppstår den senare i livet, till exempel på grund av en sjukdom eller för att man varit med om en olycka. En funktionsnedsättning kan vara fysisk – att man t.ex. har svårt att se, höra eller röra sig som andra personer – eller psykisk/kognitiv – att man t.ex. har en diagnos som gör det svårare att läsa eller räkna. Det är förbjudet att diskriminera personer på grund av deras funktionsnedsättning.

IVO

IVO är en förkortning för Inspektionen för Vård och Omsorg. IVO är en myndighet som ska se till att sjukvården och socialtjänsten följer de lagar och bestämmelser som finns.

Kön och könsidentitet

Alla människor har ett juridiskt kön. Det är det kön som registreras när man föds och som står i varje persons pass. De juridiska könen är kvinna och man. Alla människor har också en könsidentitet. Könsidentiteten är det kön som man känner sig som, och det kan vara kvinna, eller man, eller något annat. En persons könsidentitet kan vara samma eller annorlunda jämfört med vad som står i passet. Alla har rätt att själva känna efter och bestämma vilken könsidentitet de har.


Kränkning

En kränkning är när någon uppträder på ett sätt som sårar eller trycker ner en annan person. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningar kan också vara utfrysning, mobbing eller hot. Kränkningar kan ske både i verkliga livet och på internet eller sociala medier.

LVU

LVU är en förkortning för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU är till för att skydda barn och unga från att fara illa, till exempel för att barnet inte har det bra hemma eller för att barnet gör saker som inte är bra och som är svåra att sluta med.

Religion

Religion handlar om vad man tror på och vilken religiös grupp man tillhör. Alla har rätt att tillhöra vilken religion de vill, eller ingen religion alls. Om man tillhör en religion har man också rätt att uttrycka det, till exempel genom sin klädsel.


Rättighet

En rättighet är en särskilt viktig regel i lagen som säger vad man har rätt till, alltså vad man kan kräva från samhället och de som bestämmer. Rättigheterna i barnkonventionen gäller för alla barn, det vill säga alla personer under 18 år.

Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har som man blir kär i och attraherad av. Exempel på sexuella läggningar är hetero, homo och bi. Alla har rätt att älska och vara tillsammans med vem de vill.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering.


Soc

Soc är en förkortning för socialtjänsten. Soc finns i varje kommun och de jobbar för att alla människor som bor i kommunen ska ha det bra. Om man inte har det så kan man behöva stöd och hjälp från soc. Läs mer om vad soc gör på Koll på soc

Socialtjänsten

Socialtjänsten, eller ”soc”, finns i varje kommun och de jobbar för att alla människor som bor i kommunen ska ha det bra. Om man inte har det så kan man behöva stöd och hjälp från soc. Läs mer om vad soc gör på Koll på soc

Trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har koppling till kön, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Trakasserier är en form av diskriminering.

UMO

UMO är en förkortning för ungdomsmottagning. Det finns ungdomsmottagningar runtom i landet. På webbplatsen UMO.se kan du hitta din närmsta ungdomsmottagning. På webbplatsen finns också mycket information och material för dig som vill läsa mer om sex, hälsa, relationer och identitet.

UNICEF

UNICEF är en förkortning för United Nations Children's Fund, som är en del av FN, Förenta Nationerna. UNICEF finns i 190 länder och arbetar för barns rättigheter. Du kan läsa mer om vad UNICEF gör i Sverige på UNICEF Sveriges  hemsida.